საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი არის

საქართველოში პირველი საარბიტრაჟო ინსტიტუტი, რომელიც ჩამოყალიბებულია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით და შექმნილია საუკეთესო საერთაშორისო საარბიტრაჟო პრაქტიკის გათვალისწინებით. იგი წარმოადგენს ბიზნეს დავების მოგვარების ყველაზე ეფექტურ საშუალებას კავკასია-შავიზღვისპირეთისა და კასპიის რეგიონის მასშტაბით.


1. კომპეტენცია და გამოყენება

1.1. საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი (შემდგომში „GIAC“-ი) მოცემული ფასილიტაციის წესების (შემდგომში „წესები“) თანახმად ადმინისტრირებას უწევს ადგილობრივი და საერთაშორისო მოლაპარაკების პროცესის წარმართვას ფასილიტაციის მეშვეობით.
1.2. აღნიშნული წესები გამოიყენება იმ შემთხვევაში, თუ მხარეები შეთანხმდნენ, რომ მოლაპარაკების წარმართვის მიზნით მიმართონ GIAC-ს.
1.3. მოცემულ წესებში შესაძლებელია ასევე შეტანილ იქნეს ცვლილება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე. ფასილიტატორის დანიშვნის შემდეგ ნებისმიერი ცვლილება საჭიროებს მის თანხმობას.
1.4. GIAC-ის სამდივნო უფლებამოსილია უარი თქვას GIAC-ის ადმინისტრირებით მოლაპარაკების პროცესის წარმართვაზე, იმ შემთხვევაში, თუ მხარეთა მიერ შეთანხმებული ცვლილებები მოცემულ წესებში არსებითად ეწინააღდეგება GIAC-ის წესებით გამყარებულ პრინცპებს, მიდგომებს ან ღირებულებებს.