საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი არის

საქართველოში პირველი საარბიტრაჟო ინსტიტუტი, რომელიც ჩამოყალიბებულია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით და შექმნილია საუკეთესო საერთაშორისო საარბიტრაჟო პრაქტიკის გათვალისწინებით. იგი წარმოადგენს ბიზნეს დავების მოგვარების ყველაზე ეფექტურ საშუალებას კავკასია-შავიზღვისპირეთისა და კასპიის რეგიონის მასშტაბით.


2. განმარტებები

2.1. ფასილიტაცია – პროცესი, რომლის ფარგლებშიც მესამე ნეიტრაული პირი – ფასილიტატორი – ეხმარება მოლაპარაკების პროცესის ეფექტიანად წარმართვაში ორ ან მეტ მხარეს, რომელთაც არ აქვთ დავა და სურთ გარკვეულ საკითხებზე პროდუქტიული მოლაპარკება. ფასილიტატორი თავის საქმიანობაში არ მოქმედებს როგორც მედიატორი მედიაციის შესახებ საქართველოს კანონის განმარტების თანახმად, და შესაბამისად, ფასილიტაციაზე არ ვრცელდება მედიაციის მარეგულირებელი კანონმდებლობა.

2.2. პროცესის მონაწილეები – ფასილიტატორი, მხარეები, მხარეთა წარმომადგენლები და მესამე პირები;

2.3. ფასილიტატორი – ფიზიკური პირი, რომელიც აკმაყოფილებს GIAC-ის მიერ დადგენილ მოთხოვნებს, აქვს მოლაპარაკების წარმართვის შესაბამისი კომპეტენცია, გამოცდილება და უნარ-ჩვევები და გამოთქვამს თანხმობას, წარმართოს მოლაპარაკების პროცესი;

2.4. მხარე – ფიზიკური ან იურიდიული პირი ან ორგანიზაცია, რომელიც არ არის იურიდიული პირი, რომელიც მოლაპარაკების წარმართვის მიზნით მონაწილეობს ფასილიტაციის პროცესში;

2.5. მესამე პირი – ნებისმიერი პირი, რომელიც არ არის მხარე და რომელიც მხარეთა შეთანხმებით მონაწილეობს ფასილიტაციის პროცესში;

2.6. შეთანხმება – მოლაპარაკების შედეგად მიღწეული შეთანხმება, რომელიც შეიძლება შედგეს ნებისმიერ ფორმით.

2.7. ფასილიტაციის წესები – წინამდებარე ფასილიტაციის წესები;

2.8. GIAC-ის სამდივნო − GIAC-ის მთავარი ორგანო, რომელიც ადმინისტრირებას უწევს ფასილიტაციის პროცესს GIAC-ის წესდებისა და ფასილიტაციის წესების შესაბამისად;