საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი არის

საქართველოში პირველი საარბიტრაჟო ინსტიტუტი, რომელიც ჩამოყალიბებულია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით და შექმნილია საუკეთესო საერთაშორისო საარბიტრაჟო პრაქტიკის გათვალისწინებით. იგი წარმოადგენს ბიზნეს დავების მოგვარების ყველაზე ეფექტურ საშუალებას კავკასია-შავიზღვისპირეთისა და კასპიის რეგიონის მასშტაბით.


3. საწყისი პროცედურები

3.1. წინამდებარე წესების თანახმად ფასილიტაციის პროცედურების წამოწყება ხდება მხარეთა ერთობლივი მოთხოვნის წარდგენის საფუძველზე. მოთხოვნა წარდგენილ უნდა იქნეს GIAC სამდივნოს წინაშე (ელექტრონული ფოსტით, რეგულარული ფოსტით ან GIAC–ის ვებგვერდის შესაბამისი პლატფორმის მეშვეობით).

3.2. მოთხოვნა უნდა შეიცავდეს:

3.2.1. მხარეთა სახელს გვარს ან სახელწოდებას და საკონტაქტო ინფორმაციას მათ შორის ტელეფონი, ელ-ფოსტა, მისამართი და საკონტაქტო პირი ასეთის არსებობის შემთხვევაში;

3.2.2. საკითხის არსის აღწერას, რის შესახებაც უნდა წარიმართოს მოლაპარაკება;

3.2.3. შერჩეული ფასილიტატორის შესახებ ინფორმაციას (სახელი გვარი), ან კრიტერიუმებს თუ მოთხოვნებს, რომელთაც უნდა აკმაყოფილებდეს შერჩეული ფასილიტატორი.

3.3. მხარეებმა შეიძლება ასევე მიუთითონ დამატებითი მოთხვონები, როგორიცაა:

3.3.1. ფასილიტატორების რაოდენობა;

3.3.2. ფასილიტაციის წარმოების ენა;

3.3.3. სხვა დამატებითი საჭიროებები.