საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი არის

საქართველოში პირველი საარბიტრაჟო ინსტიტუტი, რომელიც ჩამოყალიბებულია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით და შექმნილია საუკეთესო საერთაშორისო საარბიტრაჟო პრაქტიკის გათვალისწინებით. იგი წარმოადგენს ბიზნეს დავების მოგვარების ყველაზე ეფექტურ საშუალებას კავკასია-შავიზღვისპირეთისა და კასპიის რეგიონის მასშტაბით.


4. ადგილი და ფორმატი

4.1. ფასილიტატორი მხარეებთან შეთანხმებით განსაზღვრავს პროცესის ან სესიების ჩატარების ფორმატს, ინტენსიობას და ხანგრძილვობას. სესიები შესაძლებელია ჩატარდეს სხვადასხვა ადგილას, სხვადასხვა ფორმატით, ყოველი საქმის ცალკეული გარემოებების გათვალისწინებით.

4.2. ონლაინ ფასილიტაციის პროცესის წარმართვა მოხდება შესაბამისი დისტანციური საკომუნიკაციო საშუალებებით, რომელთა შერჩევა მოხდება მხარეებთან შეთანხმებით. ონლაინ ფასილიტირებული მოლაპარაკების შემთხვევაში დამატებით იმოქმედებს „ონლაინ (დისტანციური) ფასილიტაციის პროტოკოლი.“