საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი არის

საქართველოში პირველი საარბიტრაჟო ინსტიტუტი, რომელიც ჩამოყალიბებულია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით და შექმნილია საუკეთესო საერთაშორისო საარბიტრაჟო პრაქტიკის გათვალისწინებით. იგი წარმოადგენს ბიზნეს დავების მოგვარების ყველაზე ეფექტურ საშუალებას კავკასია-შავიზღვისპირეთისა და კასპიის რეგიონის მასშტაბით.


6. ფასილიტატორის დანიშვნა

6.1. თუ მხარეებს შორის არ არსებობს შეთანხმება ფასილიტატორის კანდიდატურასთან ან მისი შერჩევის წესთან დაკავშირებით, GIAC -ის სამდივნო მიმართავს მხარეებს და განუსაზღვრავს 3 დღის ვადას ფასილიტატორის ვინაობის ერთობლივად დასახელების მიზნით. ფასილიტატორი ინიშნება GIAC-ის ფასილიტატორთა სიიდან.

6.2. GIAC-ის სამდივნო ეხმარება მხარეებს ფასილიტატორის შერჩევის პროცესში, კერძოდ, სთავაზობს ერთ ან რამოდენიმე კანდიდატს, რომელთაგანაც მხარეებმა შესაძლებელია შეარჩიონ მათთვის მისაღები და სასურველი კანდიდატი.

6.3. იმ შემთხვევაში თუ მხარეები 6.1 პუნქტით დადგენილ ვადაში ვერ შეთანხმდებიან ფასილიტატორზე, ფასილიტატორს დანიშნავს GIAC-ის სამდივნო ფასილიტატორის დანიშვნის მოთხოვნის შესახებ მხარეთა ერთობილვი მომართვის საფუძველზე. ფასილიტატორის შერჩევის პროცესში სამდივნო ითვალისწინებს მხარეთა ინტერესებს და საჭიროებებებს, განსახილველი საკითხის არსს და სპეციფიკას, მხარეთა მოთხოვნებს ფასილიტატორის მახასიათებლებსა და გამოცდილებასთან დაკავშირებით, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

6.4. დანიშვნამდე ფასილიტატორმა უნდა წარადგინოს წერილობითი დასტური:

6.4.1. მიუკერძოებლობის, დამოუკიდებლობის და ხელმისაწვდომობის შესახებ;

6.4.2. შესაბამისი წესების გამოყენების შესახებ.

6.5. პროცესის დაწყებამდე და მისი დაწყების შემდეგ ნებისმიერ ეტაპზე ფასილიტატორი ვალდებულია წერილობითი ფორმით გაამჟღავნოს ნებისმიერი გარემოება, რომელმაც შესაძლებელია გონივრული ეჭვი გააჩინოს მის მიუკერძოებლობასა და დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით. აღნიშნული ვალდებულება მას ეკისრება სრული პროცესის მიმდინარეობისას. აღნიშნული წერილობითი განაცხადი ფასილიტატორმა GIAC-ის სამდივნოს და მხარეებს უნდა წარუდგინოს მათი ინფორმირებისა და მოსაზრებების დაფიქსირების მიზნით. ასეთი გარემოებების არსებობის მიუხედავად, პირი შეიძლება იყოს ფასილიტატორი, თუ მხარეები ამის შესახებ განაცხადებენ წერილობით თანხმობას. პირს უფლება აქვს მხარეთა თანხმობის მიუხედავად, უარი თქვას მოლაპარაკების პროცესის წარმართვაზე.

6.6. ფასილიტატორი დანიშნულად ითვლება მხარეებისა და ფასილიტატორის საბოლოო თანხმობის წარდგენის საფუძველზე.