საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი არის

საქართველოში პირველი საარბიტრაჟო ინსტიტუტი, რომელიც ჩამოყალიბებულია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით და შექმნილია საუკეთესო საერთაშორისო საარბიტრაჟო პრაქტიკის გათვალისწინებით. იგი წარმოადგენს ბიზნეს დავების მოგვარების ყველაზე ეფექტურ საშუალებას კავკასია-შავიზღვისპირეთისა და კასპიის რეგიონის მასშტაბით.


8. პროცესის ჩატარება

8.1. წინასწარი ხარჯების სრულად გადახდის შემდეგ GIAC-ის სამდივნო საქმეს გადაცემს ფასილიტატორს.

8.2. საქმის ფასილიტატორისათვის გადაცემის შემდგომ, უმოკლეს ვადაში, ის უკავშირდება მხარეებს და მხარეებთან ერთად განიხილავს მოლაპარაკების პროცესის წარმართვის წესსა და ფორმატს.

8.3. საქმის ფასილიტატორისათვის გადაცემის შემდგომ ნებისმიერი პროცესის წარმართვასთან დაკავშირებული საკითხის შეთანხმება მოხდება ფასილიტატორსა და მხარეებს შორის.

8.4. ფასილიტატორი უძღება მოლაპარაკების პროცესს. იგი ხელს უწყობს მხარეებს მოლაპარაკების ეფექტიანად წარმართვაში მხარეთა ინტერესებისა და საჭიროებების შესაბამისად. მოლაპარაკების პროცესი შეიძლება წარიმართოს ელექტრუნული კომუნიკაციის საშუალებებით.

8.5. პროცესში მხარეებმა მონაწილეობა უნდა მიიღონ კეთილსიდისიერად, სამართლიანად და გამოხატონ პატივისცემა პროცესის მიმართ.

8.6. მოლაპარაკების წარმართვისას ფასილიტატორმა უნდა უზრუნველყოს პროცესში მონაწილეობის მხარეთა თანაბარი შესაძლებლობები.

8.7. ფასილიტატორის მიერ გამართული შეხვედრები/ონლაინ კომუნიკაცია დახურულია და კონფიდენციალური. შემდეგი პირები დაიშვებიან მოლაპარაკების პროცესზე:

8.7.1. ფასილიტატორი;

8.7.2. მხარეები და მათი წარმომადგენლები;

8.7.3. მესამე პირები, რომელთა პროცესში ჩართვა ან პროცესზე დასწრება წინასწარ იყო გაცხადებული და შეთანხმებულია ფასილიტატორთან და ორივე მხარესთან, და რომელსაც ხელი აქვს მოწერილი კონფიდენციალობის შეთანხმებაზე.

8.8. თუ ფასილიტატორი მიზანშეწონილად მიიჩნევს, მხარეთა თანხმობის შემთხვევაში, იგი შესაძლებელია თითოეულ მხარეს შეხვდეს ან გაესაუბროს ინდივიდუალურად, კერძო გასაუბრების ფორმატში. ინდივიდუალურ შეხვედრაზე გამჟღავნებული ნებისმიერი ინფორმაცია კონფიდენციალურია და ფასილიტატორი არ გაუმჟღავნებს მას მეორე მხარეს, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ინფორმაციის გამცემი პირი აშკარა თანხმობას და სურვილს გამოთქვამს, აღნიშნული გამჟღავნებულ იქნეს მეორე მხარისათვის.