საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი არის

საქართველოში პირველი საარბიტრაჟო ინსტიტუტი, რომელიც ჩამოყალიბებულია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით და შექმნილია საუკეთესო საერთაშორისო საარბიტრაჟო პრაქტიკის გათვალისწინებით. იგი წარმოადგენს ბიზნეს დავების მოგვარების ყველაზე ეფექტურ საშუალებას კავკასია-შავიზღვისპირეთისა და კასპიის რეგიონის მასშტაბით.


განაცხადები

მხარეს ან მხარეებს, ვისაც სურს მედიაციის პროცესის წამოწყება, სათანადოდ შევსებული და ხელმოწერილი განაცხადი უნდა წარადგინოს GIAC-ის სამდივნოში ელ. ფოსტის მეშვეობით შემდეგ მისამართზე: mediation@giac.ge .  

მედიაციის განაცხადი (ერთობლივი)

მედიაციის განაცხადი (ერთი მხარე)