საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი არის

საქართველოში პირველი საარბიტრაჟო ინსტიტუტი, რომელიც ჩამოყალიბებულია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით და შექმნილია საუკეთესო საერთაშორისო საარბიტრაჟო პრაქტიკის გათვალისწინებით. იგი წარმოადგენს ბიზნეს დავების მოგვარების ყველაზე ეფექტურ საშუალებას კავკასია-შავიზღვისპირეთისა და კასპიის რეგიონის მასშტაბით.


განაცხადი

მხარეებს, რომლებსაც სურთ ფასილიტაციის პროცესის წამოწყება, სათანადოდ შევსებული და ხელმოწერილი განაცხადი უნდა წარადგინონ GIAC-ის სამდივნოში ელ. ფოსტის მეშვეობით შემდეგ მისამართზე: facilitation@giac.ge .  

ფასილიტაციის განაცხადი (ერთობლივი)