საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი არის

საქართველოში პირველი საარბიტრაჟო ინსტიტუტი, რომელიც ჩამოყალიბებულია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით და შექმნილია საუკეთესო საერთაშორისო საარბიტრაჟო პრაქტიკის გათვალისწინებით. იგი წარმოადგენს ბიზნეს დავების მოგვარების ყველაზე ეფექტურ საშუალებას კავკასია-შავიზღვისპირეთისა და კასპიის რეგიონის მასშტაბით.


სამუშაო ჯგუფები

 

საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრის დაფუძნებისა და შემდგომში, მისი გამართულად ფუნქციონირების მიზნით შეიქმნა ორი სამუშაო ჯგუფი: