საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი არის

საქართველოში პირველი საარბიტრაჟო ინსტიტუტი, რომელიც ჩამოყალიბებულია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით და შექმნილია საუკეთესო საერთაშორისო საარბიტრაჟო პრაქტიკის გათვალისწინებით. იგი წარმოადგენს ბიზნეს დავების მოგვარების ყველაზე ეფექტურ საშუალებას კავკასია-შავიზღვისპირეთისა და კასპიის რეგიონის მასშტაბით.


საარბიტრაჟო ინსტიტუტის ფორმირებაზე მომუშავე ჯგუფი

საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატასთან არსებული საერთაშორისო საარბიტრაჟო ინსტიტუტის შექმნა პალატის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პროექტს წარმოადგენს. აღნიშნული პროექტის კომპლექსურობიდან და მრავლისმომცველობიდან გამომდინარე, მისი წარმატებულად განხორციელების მიზნით, მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება პროექტში ჩართულიყვნენ სხვადასხვა დაინტერესებული ორგანიზაცია და პირი. საარბიტრაჟო ინსტიტუტის ჩამოყალიბების, ძირითადი მიმართულებებისა და სტრუქტურის განსაზღვრისათვის პალატის ინიციატივით შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი. სამუშაო ჯგუფში მონაწილეობას იღებდნენ წარმომადგენლები საქართველოს იუსტიციის, ფინანსთა და ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროებიდან, უზენაესი სასამართლოდან, არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან: საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, EWMI/JILEP და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ასევე, სხვადასხვა კერძო დაწესებულებებიდან.

სამუშაო ჯგუფის წევრებმა უმნიშვნელოვანესი სამუშაო გასწიეს საარბიტრაჟო ინსტიტუტის სადამფუძნებლო დოკუმენტების შემუშავებასა და ინსტიტუტის ფორმირების ძირითადი საკითხების გადაწყვეტაში.

საარბიტრაჟო ინსტიტუტის ფორმირებაზე მომუშავე ჯგუფის წევრები:

მარიამ გოცირიძე
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

სალომე იობიძე
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

დავით მოლოდინი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

ალექსანდრე წულაძე
საქართველოს უზენაესი სასამართლო

გია გვილავა
საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო

სოფიო ტყემალაძე
EWMI/JILEP

გიორგი ნარმანია
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია

ირაკლი კორძახია
საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ეთიკის კომისიის წევრი

არჩილ გიორგაძე
ICC Georgia საარბიტრაჟო კომიტეტი

ბექა ინჯია
საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატა