საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი არის

საქართველოში პირველი საარბიტრაჟო ინსტიტუტი, რომელიც ჩამოყალიბებულია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით და შექმნილია საუკეთესო საერთაშორისო საარბიტრაჟო პრაქტიკის გათვალისწინებით. იგი წარმოადგენს ბიზნეს დავების მოგვარების ყველაზე ეფექტურ საშუალებას კავკასია-შავიზღვისპირეთისა და კასპიის რეგიონის მასშტაბით.


სტანდარტული დათქმები

მხარეებს რომლებსაც სურთ მათი მომავალი დავა დაუქვემდებარონ საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრს, რეკომენდირებული გამოიყენონ ცენტრის მიერ შემუშავებული სტანდარტული საარბიტრაჟო დათქმა. 

  1. სტანდარტული საარბიტრაჟო დათქმა
  2. სტანდარტული შეთანხმება საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრზე, როგორც არბიტრთა დამნიშვნელი ორგანოზე