საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი არის

საქართველოში პირველი საარბიტრაჟო ინსტიტუტი, რომელიც ჩამოყალიბებულია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით და შექმნილია საუკეთესო საერთაშორისო საარბიტრაჟო პრაქტიკის გათვალისწინებით. იგი წარმოადგენს ბიზნეს დავების მოგვარების ყველაზე ეფექტურ საშუალებას კავკასია-შავიზღვისპირეთისა და კასპიის რეგიონის მასშტაბით.


პირველი საერთაშორისო საარბიტრაჟო ინსტიტუტი საქართველოში

  • საარბიტრაჟო ცენტრი დაფუძნებულია წამყვანი საერთაშორისო საარბიტრაჟო ინსტიტუტების მოდელების გათვალისწინებით.
  • საარბიტრაჟო ცენტრის საარბიტრაჟო წესები შედგენილია საერთაშორისო ექსპერტების აქტიური მონაწილეობით.
  • საარბიტრაჟო ცენტრის სამდივნო და საარბიტრაჟო საბჭო დაკომპლექტებულია დავების მოგვარების სფეროში დიდი გამოცდილების მქონე ექსპერტებითა და პრაქტიკოსებით.