საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი არის

საქართველოში პირველი საარბიტრაჟო ინსტიტუტი, რომელიც ჩამოყალიბებულია არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ფორმით და შექმნილია საუკეთესო საერთაშორისო საარბიტრაჟო პრაქტიკის გათვალისწინებით. იგი წარმოადგენს ბიზნეს დავების მოგვარების ყველაზე ეფექტურ საშუალებას კავკასია-შავიზღვისპირეთისა და კასპიის რეგიონის მასშტაბით.


რეგიონური ბიზნეს შეხვედრები

საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრმა, საქართველოსსავაჭრო-სამრეწველო პალატისა და მიუნხენისადაზემობავარიისსავაჭროპალატის ერთობლივიპროექტისფარგლებში, რეგიონულბიზნესთანშეხვედრებში მიიღო მონაწილეობა.

შეხვედრებში მონაწილეობას იღებდა საარბიტრაჟო ცენტრის გენერალური მდივანი, პალატისმომსახურებისადარეგიონულიგანვითარებისდეპარტამენტისდირექტორი და მიუნხენისადაზემობავარიისპალატასთანერთობლივიპროექტისხელმძღვანელი იღებდა მონაწილეობას. შეხვედრები გაიმართა იმერეთის, გურიისადასამეგრელოსრეგიონებში 20-ზე მეტ საწარმოს წარმომადგენლებთან.

შეხვედრებში მონაწილე საწარმოები წარმოადგენდნენ საშუალოდამსხვილბიზნესებს, რომელთა უმრავლესობის მიერ წარმოებული პროდუქცია გადის ექსპორტზე ან ამის დიდი პოტენციალი გააჩნია. ბიზნესებს შორის იყო უცხოურიინვესტიციითშექმნილისაწარმოებშიც.

შეხვედრებისფარგლებშირეგიონულ ბიზნესებისთვის მიწოდებულ იქნა ინფორმაცია საერთაშორისო და ადგილობრივ ვაჭრობაში, უცხოელ და ადგილობრივ პარტნიორებთან მათი ინტერესებისა და ბიზნეს საქმიანობის დაცვისა და პრევენციის სხვადასხვა ინსტრუმენტების შესახებ. დეტალურად იქნა განხილული არბიტრაჟისა და მედიაციის გამოყენების შესაძლებლობები, როგორც დავის გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების. მეწარმეებმა გამოხატეს დაინტერესება არბიტრაჟისა და მედიაციის საშუალებებზე განსაკუთრებით მათ ვისაც უკვე გააჩნია საერთაშორისო ვაჭრობის პრაქტიკა.